Overenie vedomostí, osvedčenie

Elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie (§21, §22, §23 vyhl. 508/2009 Z. z. v platnom znení)


Spôsob záverečného overenia vedomostí: Podmienky pre vydanie osvedčenia Odborná prax pre §21, §22 a §23

Zápočet dĺžky odbornej praxe, pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (podľa § 25 tejto vyhlášky) sa posudzuje takto:

Požadovaná odborná prax pre §21, §22 a §23

Osvedčenie sa vydá do 3 dni po absolvovaní skúšky.


Čo je potrebné doniesť na skúšku
  1. Doklad o vzdelaní /vyučný list, maturitné vysvedčenie, diplom/
  2. Potvrdenie o odbornej praxi /tlačivo stiahnete na stránke na stiahnutie/
  3. Lekárské potvrdenie /tlačivo stiahnete na stránke na stiahnutie/
  4. Ak žiadate o vyšší § ako 21 aj platné existujúce osvedčenie.

Čo je potrebné doniesť na aktualizáciu
  1. Osvedčenie
  2. Lekárské potvrdenie /tlačivo stiahnete na stránke na stiahnutie/